Başarılı olunma yöntemleri

İşin adı ne olursa olsun, (siyaset, iş yönetimi, işadamlığı, etkin idarecilik gibi) yeniden planlanan sistem üzerinde önce canlılığını kaybetmiş ve ileri derecede kontamine olmuş konular kişinin gündeminde uzaklaştırılmalıdır. 

Yeterli olağan gayreti göstermeden başlanılan gün ve işten sorun çıkması kaçınılmazdır.

Canlılığını kaybetmiş gün ve iş, yanlışlar yarına taşıyacağı için toparlama olasılığı, şimdilik sadece bildiğimiz konuları ayırt etmek deneyimli idarecileri için bile oldukça güçtür

Zamanlama

İlk iş; yanlışlar yarına taşımınmış olayı en kısa sürede kapatmaktır. Bunun için geleneksel yaklaşım (yalan söylemek, kabahati başkasının üzerine atmak ve yarın çözerim gibi olayı yarına bırakmak şeklinde) günümüzde caridir. Oysa hatanın en kısa süre içinde kapatılması gerekir. Aksi halde konunun kendi haline düzelme-iyileşmeye bırakılması bu süre alır, belki de başka sıkıntıları beraberinde getirir. 

Yanlışın, hatanın yerine ve oluş şekline göre süre değişebilir. Özellikle görünür, saklanamayan ve bir gün önümüze çıkacak olan hatalar, hasarsız kapatılabilir.

Hata kapatma yöntemleri

Amaç hatayı olabildiğince kısa sürede, en az işlevsel ve en az itibar kaybına yol

açacak (hatta unutulacak görmemezlikten gelinecek şekilde), en kısa sürede sonuç verecek, en ekonomik, en toleranslı ve en basit yöntemle kapatmaktır. Klasik hata kapatma basamakları, basitten karmaşığa doğru, şu şekildedir:

1. Doğrudan kapatma

2. Lokal kapatma (flebi)

3. Bölgesel flep

4. Uzak flep

5. Serbest flep.

Hata kapatılırken oluşan hasarın özelliklerine, kullanılan yönteme göre, yöneticinin alışkanlıklarına ve eğitimine göre bir yöntemi seçilir. Genel kural ölü boşluk bırakmadan tüm hasara uğramış konuları ve kişileri risklere karşı yalıtmaktır. Bu işlem yapılırken iş ve iş için fikir üretecek, dedikodu yapacak, farklı yorumlayacak olay ve kişilerin karşılıklı getirilmesidir.

Doğru yapanı izlemek yöntemi “Kuru Teselli Yöntemi” comford

Belli bir zaman ve yerde çalışan, yaşayan grubun başından geçen, gerçeğe uygun bir olayı anlatan veya bu çalışan, yaşayan grubun karakterlerini çizen ve çoğu kez sonuç üretmeyen çalışma ve alışkanlıkların işe yarar hale getirilmesi yöntemidir. Bu yöntem tasarlama ürünü olabileceği gibi, bir gözleme de dayanabilir.

 “Bir şeyi izlemek, bir şeyi izleyerek hatırlamak, olayları adım adım izleyerek son noktasını bilmek bildirmek” anlamını ifade eden comford yöntemi “haber, olay, geçmişte gerçekleşmiş olayları anlatma” anlamlarına da gelir.

Çalışanın-işinin, yaşayanın-yaşama gerekçesinin rollerini takip etmek ve onlarla ilgi kurarak kendine benzeyen yönleriyle özdeşleşmek ve bunun sonucunda üretilen işin değerlendirmesiyle belirli sonuçlara ulaşmak şeklinde geniş bir şekilde anlamlandırılır.

Sonuca ulaşılacak yöntemi “ayrıntılarıyla anlatılan, bilen sonuçları tasarlayan comford yöntemi: Öykünmek yani “birinin yaptığı gibi doğru yapmak, iyi birine ya da iyi bir şeye benzemeye çalışmak, müteessir olmamak” anlamında kullanılmaktadır. 

Yani herkes, kendi yaşadığı iş yada sosyal hayatın; hayat hikâyesinin kahramanıdır. Aynı şekilde herkes, başkalarının hayat hikâyelerini veya başlarından geçen olayları dinlerler, bunları dinlemekten usanmazlar. Bu nedenle insanın; yaşanmış ya da yaşanması mümkün, hatta yaşanması mümkün olmayan bir kurgu ürünü olan olaylara da ilgisi aynıbiçimdedir.

“Doğru yapanı izlemek” anlamını ihtiva etmesi, alınacak sonuç yönünden önemli bir yöntemdir. Bunun için  “Kişinin hissettiklerini ve bildiklerini karşısındakine anlatması iletişim süreçlerini çalıştırır.. Comford’un bu çalışmayı ilgilendiren yönü, insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır. 

Cold yönteminin bu tanımında iki temel öğe dikkati çekmektedir.

a. Kuru teselli kuran kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. Başka bir ifadeyle, kuru teselli kurmak isteyen kişinin, karşısındaki kişinin gerek kendisini gerek çevresini kendine özgü biçimde algılaması gerekir. Bu algısal yaşantı subjektifdir; kişiye özgüdür. Yani her insan dünyaya, kendine özgü bir bakış tarzıyla bakar.

b. Comford Yönteminde; Kuru Teselli kurmuş sayılabilmek için karşıdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru anlamak gereklidir. 

Comford “Kuru Teselli Yönteminde”  kişinin anlattıklarına inandırma iddiası yoktur. Çalışma gerçek hayattan kesitler biçiminde olduğu için inanılabilir niteliktedir.

Makalede anlatılmak istenen “kurulu işten” yüksek randıman alınmasının sosyolojik yönlerinin olduğudur. Bunun için işletmelerinde çalıştırılan; üniversitelerin “İşletme Fakültesi Mezunları yada İşletme Mühendisliği” mezunlarının“ firmaların Muhasebe, Finans, Satış, Satın alma birimlerinden değerlendirmesinin sadece boşluk doldurucu tahmin özelliğinden başkası olmadığıdır. Bu eğitimi almış kişilerin firmaların mükemmel gelecek kuracak birimleri olarak tanımlanması icap eden; insan kaynakları yada idari işler birimlerinde yada bu birimlerin bağlı olduğu üst birimlerde istihdamı sağlanmalıdır. 

İşin her aksamı, her yanı bir şekilde prosedürler dâhilinde yönetilebilir. İstisna olan sadece insanların prosedürlerinin olmadığıdır. İnsanın mükemmeliyeti iyi yönetildiği zaman mükemmel sonuçlar alınmasına vesile olduğu gibi iyi yönetilmediği zaman mükemmel kayıplara da sebep olduğu gerçeğinin bilinmesi gerektiğidir. 

Şahin DUMAN/İşlt.Yük.Müh.
e-mail: sahinbey1@mynet.com