Saturday, May 27th

Last updateFri, 05 May 2023 10am

Buradasınız: Home Makale Sanayide PDM’nin Tarihsel Gelişimi, Günümüz PDM/PLM Birlikteliğinin Oluşması ve Fonksiyonları

Sanayide PDM’nin Tarihsel Gelişimi, Günümüz PDM/PLM Birlikteliğinin Oluşması ve Fonksiyonları

Özet

PDM sistemlerinin kullanımı başlangıçta teknik departmanlarla, bilgisayar destekli tasarım süreçlerinde oluşturulan dosyaların depolanması ve bunlara erişim desteği ile sınırlıydı. Ana amacı, tasarım mühendislerinin zamandan tasarruf etmesine ve ürünleri üretim aşamasına daha hızlı ulaştırmasına yardımcı olmaktı. PDM'nin ilk aşamalarında, çizimler için bir depolama yeri olarak tasarım mühendislerine hizmet etti, çizimleri bulmayı ve çizimlerde sonraki değişikliklerin işlenmesini kolaylaştırdı. PDM sistemi daha sonra yaşam döngüleri boyunca ürünler hakkındaki bilgilerin yönetimi için bir araç haline geldi. PDM (Ürün Veri Yönetimi), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) olarak yeniden adlandırıldı.

1. Giriş

CAD yazılımları 1960’lı yıllardan beri varlığını sürdüren yazılımlardır. CAD yazılımları 1960’lı yıllarda bilgisayarın çok pahalı olması sebebiyle çok az firma tarafından kullanılmaktaydı. 1980’lerde bilgisayarların yaygınlaşması ile kullanımı arttı. Şirketler verilerini depolamak ve yönetmek için ilk adımı bu zamanlarda atmışlardır. EDB ( Engineering Data Base) ve EDM (Engineering Data Management) verileri yönetmek için kurulan ilk sistemlerdir daha sonra yerini PDM’e (Product Data Management) bırakmıştır.

PDM ürün veri yönetimi piyasaya ilk çıktığı zamanlarda manuel olarak çalıştırılıyordu, tasarımcılar verileri ve çizimleri elle yönettiler. Bilgisayarlara ve tasarım programlarına erişim kolaylaştıkça PDM, tasarım sistemlerine (CAD, CAM, CAE) bağlandı.

1990'larda verilerin çoğu elektronik hale geldi ve PDM sistemi, şirketleri veri işlemenin önemini anlamaya teşvik etti. Tasarım mühendislerinin ürün geliştirme ve zaman kullanımı konusundaki endişeleri PDM sistemini daha etkin kullanmak için baskı yarattı. Endüstriyel tasarımda dokümantasyon, tasarım sürecinin en başından başlamalıdır. Bununla birlikte, bazı şirketler BOM (Malzeme Listesi) geliştirildikten veya sonuçlandırıldıktan sonra dokümantasyon sürecini başlattı.

Şekil 1: Organizasyon genelinde PDM [Cimdata, 1998]PDM'nin temel işlevi, CAD verilerinin yönetiminin ötesine geçer. Sonuçta, sadece bir çizim veya 3B model değil, her belge yönetilebilir, versiyonlanabilir, geri alınabilir ve böyle bir veri tabanı ile tekrar kullanılabilir. Bu nedenle PDM sistemleri, ürün verilerinin oluşturulmasıyla hiçbir ilgisi olmayan şirket alanlarında da bulunabilir. Daha sonra, genellikle ayrı bir ürün bölümünde ortaya çıkan belge yönetimi sistemleri gibi kullanılırlar.

PDM, PLM gibi bir yazılım değil sistemdir. Ürünlerin verileri depolanır ve yönetilir. Ürün veri yönetimi sistemi ürün verilerinin düzenlenmesine, ürünleri tanımlamaya ve revizyon kontrolüne izin verir. Fiziksel nesnelerin üç boyutlu modellerini yönetmek için dosya tabanlı bir sistemdir. Temel PDM sistemleri kullanıcı işlevleri şunlardır:

•Tasarım sürecini izleme ve sonraki değişikliklerin kontrolü

•Ürün yapısının yönetimi

•Sınıflandırma

•Eş zamanlı mühendislik desteği sağlama

•Mühendislik Bom’larını (EBOM) yönetmek

•ISO 9000 standardını destelemek

Ürünlerin kompleks hale gelmesi ile birlikte araştırma ve geliştirme süreçlerinde yaşanan sorunlar PDM süreçlerini gerekli kılmıştır. Ar-Ge departmanında çalışan bir mühendis kompleks bir ürünün bir detayını tasarlarken, bir başka mühendis tamamen farklı bir detayı tasarlar. Bu süreçte tasarım verileri arasındaki karışıklığın önlenmesi ve gerekli görüldüğü halde, verilerin sadece ilgili kişilerin görüp, düzenlenebilmesini PDM sağlar. PDM aynı mantıkla ekiplerin birlikte çalışabilmesinin de yoluna açar, ihtiyaç üzerine dosyaları PDF formatına çevirerek ilgili kişilere de ulaştırabilir. Bu, dokümantasyon esnekliğinin bir aşamasıdır. İş akışı ve ürün verileri daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

Şekil 2: PDM’den PLM’ePDM, tasarım süreçleri sırasında oluşan verilerin işlenmesine ve koordine edilmesine yardımcı olan bir sistemdir. Çizimler, veri sayfaları ve hesaplanan test verileri, ürün özellikleri, ürün açıklaması, mevcut envanter, tedarikçilerden alınan ürünler ile ilgili bilgiler, ürün numaralarında sistem bilgileri, üretim talimatları ve veriler bir PDM sistemine eklenebilecek tipik veri örnekleridir. Ana nokta, PDM sistemindeki verilerin, parçaların üretilmesine yardımcı olacak, montajları kolaylaştıracak ve hızlandıracak şekilde parçalara bağlanması gerektiğidir.

PDM’in en temel işlevi veri kontrolüdür.

Bir ürünün herhangi bir sebepten revizyona uğradığını varsayalım. Aradan seneler geçtikten sonra bu ürünün neden revizyona uğradığı unutulursa tasarım aşamasında aynı hataların yapılması çok olasıdır. PDM ürünün bütün revizyonlarını ve revizyona sebep olan sorunları sisteminde tutar. PDM burada şirket hafızası görevini görür ve şirketin kişilere bağlığını azaltır. 

Günümüz dünyasında verilerin boyutu ve miktarı her geçen gün daha fazla artıyor. Bir mühendis veya ilgili kişi vaktinin çoğunu veriye ulaşabilmek için harcamaması gerekir.  PDM verileri çok sayıda kişiye ulaştırmamıza yardımcı olur. Bu verilerin doğruluğunu sağlar, arşivler, güvenli ve gizli veri olarak sistemde tutabilir.

PDM ürünleri tanımlayan yüksek hacimli verileri tutar. Bu veriler değişken ve farklı olsa bile onları kontrol eder ve ürünü tanımlar.

Verilerin izlenebilmesi özelliği gibi verilerin kimler tarafından izlendiğini de gösterir.

2. Ürün Verileri

Ürün Verileri, ürünün bilgilerini, ürün verilerinin yaşam döngülerini ve metadata adını verdiğimiz hem ürünün hem yaşam döngülerinin verilerini kapsar. Veriler sadece fiziksel ürün için tutulmaz, ürüne dönüşmeden önceki verileri de düşünürsek, ürün verilerinin ürünün kendisinden daha geniş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda düşündüğümüzde PDM’in PLM yazılımları için ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Ürün geliştirme süreçlerinde ürün verileri değişebilir, PDM bunları kontrol eder ve yönetir. PDM sistemlerden tam verim alabilmek için ürün verileri doğru zamanda doğru şekilde mevcut bulunması gerekir. 

Şekil 3: PDM gelişimiÜrünün kendisine ait veriler, sadece fiziksel özelliklerini içermez, ürünün fonksiyonel özellikleri de belirlenip bu kategoride tutulması gerekir. Aynı zamanda ürünün kendisine ait verilerinde sadece üreticilerin bilmesi gereken verilerin dışında müşterilerin bilmesi gereken veriler de mevcut olmalıdır. Ürün verileri çok geniş bir spektrumdadır, kavramsal tasarım aşamalarındaki kavramsal çizimler bile bu spektrumun bir parçasıdır.

Ürünün yaşam döngüsü verileri, ürünün fikir aşamasından veya siparişinden müşteriye ulaşana kadar ki bütün verileri kadar kapsar. Bu bilgi grubu, teknolojik araştırma, tasarım ve ürünün üretimi, kullanımı, bakımı, geri dönüşümü ve imhası ve muhtemelen ürünle bağlantılı resmi düzenlemelerle bağlantılıdır. Ürünün yaşam döngüsü verileri, ürün verilerini oldukça genişleten bir kavramdır. Bu kadar kapsamlı olması yeni baştan dönüp sürecinin herhangi bir aşamasına müdahale etmeyi kolaylaştırır.

Metadata, ürün ve ürün yaşam döngüsü verilerinin birlikte tanımlanması ile elde edilir. Veri bu aşamada bilgiye dönüşür.

Ürün verileri ancak, doğru zamanda doğru şekilde ifade edilirse bir anlam taşır. Ürün verilerini ne kadar iyi yönetebilirsek, PDM süreci o ölçüde kolay yönetilebilir olacaktır.

3.PDM Bileşenleri

PDM’in sekiz adet bileşeni vardır. 

3.1 Veri Deposu

Ürün verileri veri deposunda saklanır, saklanan veriler çeşitli boyutlarda veya formatta olabilir. Veriler ürün yaşam döngüsündeki konumuna bakılarak işlemde, gözden geçirmede, yayınlanmış şeklinde olur. Bu herhangi bir karışıklığın önüne geçer. Bu sistem sayesinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olan; bir mühendisin üzerinde çalıştığı işlemde pozisyonunda olan bir veriyi başka bir mühendis de bu konuyu ele alıp üzerine çalışmaz, gereksiz vakit kaybı önlenir.

Bunların yanı sıra veri deposunda, belirli bir montaj için iş talimatları, iş akışı modelleri, montajdaki parçalar, yazılım modülleri, parçalar arasındaki ilişkiler, özellikler, CAD modelleri, çizimler, süreç planları, takım çizimleri, test sonuçları ve saha bilgileri depolanabilir.

Şekil 4: PDM sistemlerinde bir ürünle bağlantılı olabilecek bilgiler3.2 Veri Deposu Yöneticisi

Veri deposu yöneticisi, gelen verileri sistemde yönetir. Veriler veri deposuna yüklenmeden önce veri deposu yöneticisinin iznine tabidir. Veriler yüklendikten sonra ise hangi verilerin hangi kullanıcı tarafından görülebileceğini, hangi verilerin hangi kullanıcı tarafından salt okunur şeklinde görülebileceğini yönetir. Salt okunur görünüş ile verilerde düzenleme yapılamaz veriler sadece kopyalanabilir ve hatta bu özellik de kısıtlanıp verilerin sadece okumak için kullanmasını veri deposu yöneticisi düzenler. Veriler üzerinde yapılan tüm eylemler izni tabi tutulup bir denetim mekanizması kurulabilir. Veri deposu yöneticisi aldığı verileri otomatik olarak yedekler böylelikle kişisel bilgisayarlarda kaybolan verilerin yedeklenmesi sağlanmış olur.

3.3 Altyapı

Bilgisayarlar ve iletişim ağından oluşur. İş istasyonundaki akıllı cihazlar ile desteklenir. Bulut çözümleri de kullanılabilir ve gerekli görüldüğü takdirde tedarik zincirindeki firmalarda da altyapı oluşturulabilir.

3.4 Sistem Yönetimi Yöneticisi

Sistemin ilk kurulduğunda ortamın tanımlanmasına izin veren PDM sisteminin bileşenidir. Ortamdaki kullanıcıları ve uygulamaları tanımlamak ve bireysel kullanıcıların erişim haklarını tanımlamak ve değiştirmek için kullanılır.

3.5 Arayüz

Firma çalışanları PDM sistemine girdiklerinde veri sorgulaması yapabilmeleri için bir arayüz oluşturulmalıdır. Arayüz mümkün olduğu kadar veri sorgusuna izin verebilecek nitelikte ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Şekil 5: PDM sistemlerinde bir ürünle bağlantılı olabilecek bilgiler3.6 Ürün ve İş Akışı Yapısı Tanımlama Modülü

Bu modülde ürün yapısı ve iş akışları tanımlanır. Ürün yapısı, ürün yaşam döngüsü boyunca bir ürünün bilgi gereksinimlerini tanımlar. Bunlar içeriksel detaylar olup şu şekilde örneklendirilebilir; montaj çizimleri, parça çizimleri, yazılım modülleri, NC programları ve kullanım kılavuzları

Ürün yapısında oluşturulacak bu bilgiler, iş akışında kullanılır. İş akışı yapısı, ürün iş akışındaki ayrı adımları veya tüm iş akışını İş Akış Kontrol Modülü ile eş zamanlı mühendislik desteklenir. Süreçler birbirlerine pararel bir şekilde ilerlemeli, teslim süresini en aza indirecek şekilde faaliyetleri otomatik olarak organize ederek uzman bir rol oynamalıdır. kontrol etmek için kullanılabilir. Yapılacak faaliyetleri ve kullanılacak kaynakları tanımlayan iş bildirilerinin kaynağı olacaktır. PDM sistemi, versiyonların, etkinliklerin ve tasarım varyasyonlarının konfigürasyon değişikliklerini izler. Kullanıcıların ve uygulamaların, ürün tanımlama verilerini parçalara ve ürün yapılarına bağlamasına olanak tanır, bu da kullanıcıların değişikliklerden hangi bilgilerin etkileneceğini kolayca belirlemelerine olanak tanır.

3.7 İş Akışı Kontrol Modülü

İş Akışı Kontrol Modülü olan çeşitli etkinliklerin iş akışını yönetir ve ilerlemeyi izler. Devam eden projelerin durum bilgilerini tutar. Kişilere görevler atar, onları kullanılacak kaynaklar ve izlenecek prosedürler hakkında bilgilendirir, ilgili eylemleri başlatır ve durum bilgilerini güncel olarak tutar. Görev tamamlandığında bir inceleme talep edebilir veya bir sonraki aşamaya geçiş izni verir. Bilgilerin gözden geçirilmesini, onaylanmasını, iletilmesini ve arşivlenmesini yönetir.

İş Akış Kontrol Modülü ile yönetilen işlemin hangi aşamada olduğu gözlenebilir ve bu görevler ile ilgili raporlar tutulabilir. Süreç ile ilgili faaliyetlerin denetim kayıtları bilgi olarak tutulur.

Şekil 6: Ürün yaşam döngüsü içerisinde PDM ve PLM

 

 

 

 

 

 

3.8 Bilgi Yönetim Modülü

Bilgi öğeleri, ürünü belirlemek, inşa etmek, test etmek, kurmak, çalıştırmak, bakımını yapmak ve kullanım ömrünün sonunu desteklemek için gereken tüm ürün verilerini içerir. Bu, teknik özellikler, çizimler, listeler, programlar, raporlar ve kurulum kılavuzları gibi bilgileri içerecektir.

Bilgi Yönetimi Modülü tasarım, üretim, teslimat ve kullanım ömrünün sonuna kadar sahada kullanım yoluyla ürünün eksiksiz bir geçmişini korur.

4. Ürün Modeli verilerinin değişimi için Step Standardı

Step'in temel fikri, kuruluşların ürün verilerini farklı bilgisayar sistemleri ve ortamları arasında paylaşmasını ve aktarmasını sağlamaktır.

STEP, dört düzeyde veri paylaşımını ve aktarımını destekler;

Dosya değişimi: Veriler, STEP değişim dosyaları (fiziksel STEP dosyası) kullanılarak sistemler veya uygulamalar arasında aktarılabilir.

Çalışma formu değişimi: Veriler, normalde sistemler tarafından paylaşılan ortak bir dosya olan bir çalışma belgesinin kullanımıyla paylaşılır.

Paylaşılan veritabanı: STEP formatındaki veriler, paylaşılan bir veri ortamında mevcuttu. Veritabanı, birden fazla uygulamadan bir STEP veri tabanına aynı anda erişim sağlar.

Bilgi tabanı: Veriler, sanal ve dağıtılmış kuruluşlar (örneğin uzman sistemler) için gelişmiş araçlar sağlamayı vaat eden Bilgi Bankası Yönetim Sistemi içinde paylaşılır.

PDM Şeması, bir PDM sistemi içinde yönetilmekte olan verilerin merkezi, ortak bir alt kümesi için bir referans bilgi modeldir. Genel olarak ayrık elektro / mekanik parçaların ve tertibatların tasarım ve geliştirme alanlarında bir dizi STEP Uygulama Protokolünden bir dizi ortak gereksinimi ve veri yapısını temsil eder.

Tüm PDM sistemleri Step’i desteklemez, bu sorunun çözümü PDM ile ilgili uygulama protokollerinin bir alt kümesi olan PDM Şeması olabilir.

5. PDM ve PLM

PDM sistemleri PLM yazılımların yaygın kullanımından çok daha öncesinde kullanılıyordu. Zamanla PDM, modern PLM’i doğurmuştur, tüm PLM sistemleri, üzerinde çalıştıkları temel veri temeli olarak bir çeşit PDM kullanır. PDM, ürün geliştirme süreçleriyle ilgili olarak tasarım verilerini yönetmeye odaklanırken, PLM, ürün yaşam döngüleriyle ilgili olarak ürün geliştirme ve üretim süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına odaklanır. PDM, ürün tasarım verilerinin yönetimini iyileştirerek mevcut ürün geliştirme süreçlerinde verimliliği artıran tasarım odaklı bir teknolojidir. Öte yandan PLM, ürün yaşam döngülerini yönetmek, süreçleri yeniden oluşturmak ve çıktıyı artırmak için PDM ve diğer teknolojileri kullanan stratejik, süreç merkezli bir yaklaşımdır. Sonuç olarak PLM, tek bir departman veya belirli bir süreç yerine bağlı kuruluş genelinde üretkenliği artırır.

6. PDM/PLM Temel Fonksiyonları

6.1. PDM / PLM sisteminde belge değişikliği

PLM sistemi, öncelikle dağıtılmış ortamda yararlı olan erişim kontrolü ve iş akışına sahiptir. Geliştirme aşamasındaki aşamada, bir tasarım mühendisi bir 3B modeli veya çizimi istediği kadar değiştirebilir. Belge tamamlandığında, bir tasarım mühendisi durumunu Prototip olarak değiştirir. Belgenin sahibi, yalnızca Geliştirme aşamasında aşamasına dönerse değişiklik yapabilir. Belge durumundaki değişiklikler elektronik imza olarak işlev görür. Ürün geliştirme grubunun yetkilisi parça için onay verdikten sonra, olası tek durum değişikliği geçersiz veya yeni sürüme (revizyon) geçmektir. Bu yaklaşım, yayınlanan tüm kopyaların saklanmasını sağlar.

6.2 Belge denetimine erişim

PDM, güvenlik mekanizmaları aracılığıyla birkaç tür veri işlemeyi mümkün kılar. Verilere erişim hakları, ürünün yaşam döngüsü boyunca değişir, örneğin, sahibi, oluşturma işlemi sırasında belgelerini özgürce değiştirebilir, ancak arşiv verilerinde yapılacak herhangi bir değişiklik özel bir prosedür gerektirir. Ürün verilerine erişim yapabilme ve değiştirebilme hakları, bir belgenin veya yapı taşının yaşam döngüsündeki belirli bir aşama ile ilgilidir. Bu haklar; yükseltmek, indirgemek, değiştirmek, kilitlemek, giriş (check-in),  çıkış (check-out), yeni belge oluşturma şeklindedir.

Verilere erişim, her kullanıcının rolüne göre uyarlanmalıdır. Bu roller; sistem yöneticisi, tasarımcılar, teknoloji uzmanı, proje yöneticileri, üretim satış departmanı gibi diğer departmanlarda çalışan çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler şeklinde belirlenmeli ve gruplara ayrılmalıdır.

6.3 Ürün yapısı yönetimi

Bir PDM sisteminde ürün modellemenin başlangıç noktası, bir ürünü oluşturan bileşenlerdir. Bu unsurlarla ilgili bilgiler, parça ana kaydına kaydedilir. CAD modelleri, kavramsal çizimler gibi diğer bilgiler çeşitli ilişkiler aracılığıyla parça ana kaydına atanır. Tek tek bileşenler arasındaki ilişkiler, ürün yapısının hiyerarşik bir biçimde ortaya çıkmasına neden olur.

6.4 Versiyon kontrolü

Mühendislik değişiklikleri sürecinde farklı belge sürümlerinin kontrolü özel bir dikkat gerektirir. Ürün dokümantasyonu onaylandıktan sonra, arşivlerdeki tüm peşi sıra gelen değişiklikler, geçerli ve dosyalanmış dokümanlar şeklinde saklanır. Bir değişiklik yapıldığı zaman, yeni bir belge sürümü, yani yapı taşı yayınlanır.

Değişikliklerden sorumlu kullanıcı, değişiklik için bir açıklama ve nedenlerin verildiği ve ilgili yapı bloğuna bir bağlantının oluşturulduğu yeni bir nesne mühendisliği değişikliği oluşturmalıdır. Değişiklik yalnızca onaylandığında etkinleştirilir. Bir sonraki adımda, nesne mühendisliği değişikliği, değiştirilmesi gereken tüm belgelere bağlanır. Daha sonra, yapı taşının yeni sürümleri ve işaretli belgeler oluşturulur. Yeni sürümler yayınlandığında eski durumu belgelemek mümkündür. Yeni belge sürümleri başlangıç konumunda belirlenir. Sahiplerin değişiklik yapmasını sağlar, ancak belge revizyonu gereklidir. Ancak tüm belgeler revize edilip onaylandığında, nihai mühendislik değişikliğini kabul etmek mümkündür.

6.5 İş akışı ve proses yönetimi

PDM sistemi, kurumsal hedeflere ulaşmak için bir kuruluşun önceden tanımlanmış süreçlerine göre ürün verileriyle çalışan kişilerle etkileşime girebilir. Tekrarlayan iş akışları ve süreçler, verileri ve iş paketlerini otomatik olarak yönlendirmek, süreçleri kontrol etmek ve izlemek ve yönetim raporlaması sağlamak için bir PDM sisteminin parçası olarak programlanabilir. PDM sistemi ayrıca değişikliklerin nasıl önerildiğini, gözden geçirildiğini ve onaylandığını ve bir ürüne ve ilgili veri öğelerine nasıl dahil edildiğini yöneten süreç ve prosedürleri de kontrol eder. 

6.6 Parça ve komponent yönetimi

Standart bir parçanın yeniden kullanılabilirliğini destekler. Tasarım mühendisi yeni bir ürün geliştirirken üretimde kullanılan parçaları baz alıp yeni geliştirdiği ürünü, hali hazırda kullanılan parçalara göre tasarlayabilir. Bu durum stok maliyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

6.7 Proje yönetimi

Proje yönetimi, projelerin organizasyonu, planlanması, kontrolü ve izlenmesiyle ilgilidir. PDM proje için gerekli tüm işlem ağlarını için hiyerarşik bir yapı oluşturur. Projeyi oluşturan bütün süreçlerin ve alt süreçlerin hepsinin bir arada bulunduğu bir ağdır.

7. Sonuç

Verileri işleyen sistemin kendisi PDM'dir. Öte yandan PDM, PLM'in özüdür. Bu iki sistem esas olarak birlikte meydana gelir ve hangi terimin kullanılması gerektiği, esas olarak ürünün yaşam döngüsü aşamasına bağlıdır. Tasarım aşamasında mühendisler. PDM sistemin kullanma eğilimindedir, ancak ürünün üretiminden sonra çalışanlar PLM hakkında konuşurlar. Bununla birlikte, PDM / PLM'in temel amacı, veriler depolamak ve on yıllarca bile kullanılabilir durumda tutmaktır.

Kaynaklar

1.Ulrich Sendler, Das PLM Kompendium (11-19), Springer, Germany, 2009

2. Martin Eigner, Walter Koch, Christian Muggeo, Modellbasierter Entwicklungsprozess cybertronischer Systeme (155-159), Springer Vieweg, Germany, 2017

3. Shuichi Fukuda, Alain Bernard, Balan Gurumoorthy, Abdelaziz Bouras, Product Lifecycle Management for a Global Market, 11th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2014 Yokohama, Japan, July 7-9, 2014 Revised Selected Papers, Springer

4. Ivica Crnkovic, Ulf Asklund and Annita Persson Dahlqvist, Implementing and Integraing Product Data Management and Software Configuration Management, Artech House, 2003

5. Joze Tavcar and Joze Duhovnik, Engineering Change Management in Distruted Environment with PDM/PLM Support

6. Merja Peltokoski, Mika Lohtander, Juha Varis, Conference Paper · April 2014, The role of Product Data Management (PDM) in engineering design and the key differences between PDM and Product Lifecycle Management (PLM)

7. John Stark, Product Lifecycle Management (Volume 1), 4th edition (221-242): Springer Nature Switzerland, AG 2020

8.https://www.solidworks.co.jp/sw/docs/PDMvsPLM_2010_ENG_FINAL.pdf 

9. Goltz, M.; Müller, D, PDMIPLM – Verwaltung von Produktdaten ohne Grenzen?! , IMW - Institutsmitteilung Nr. 27 (2002)

10. Merja Peltokoski, Mika Lohtander, Juha Varis, Conference Paper · June 2012, Confusing of terms PDM and PLM: examining issues from the PDM point of view, Finland

11. Scheidel, Wieben; Mozgova, Iryna; Lachmayer, Roland, 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, ICED17 21-25 AUGUST 2017, THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER, CANADA, STRUCTURING INFORMATION IN TECHNICAL INHERITANCE WITH PDM SYSTEMS

12. Jukka Kääränen, Pekka Savolanen, Jorma Taramaa & Kar Leppälä, Product Data Management, ESPOO 2000, Technical Research Centre of Finland

13. Petter Månsson Daniel Nyberg, Master of Science Thesis, School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development Chalmers University of Technology Göteborg, Sweden, 19-12-2002

14. Merja Huhtala, Mika Lohtander, and Juha Varis, Mechanical Engineering Lappeenranta University of Technology Lappeenranta, 53850, Finland, The role of Product Data Management (PDM) in engineering design and the key differences between PDM and Product Lifecycle Management (PLM)

15. Antti Saaksvuori, Anselmi Immonen, Product Lifecycle Management Third Edition (7-25), Springer-Verlag Berlin, 2008

16.https://www.propelplm.com/articles/pdm-vs-plm-whats-the-difference 

17. https://welpmagazine.com/pdm-vs-plm-what-are-the-differences/

 

Prof.Dr.Semih Ötleş a,b, Haydar Mert Özdemira, c

a Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı

b Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

c Makina Mühendisi, TERBAY Makina

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı