Monday, Jul 15th

Last updateThu, 11 Jul 2024 11am

Buradasınız: Home Makale PLA/SEBS Karışımları

PLA/SEBS Karışımları

Özet

Poli(laktik asit) (PLA), en çok kullanılan biyopolimerlerdendir ve biyolojik olarak parçalanabilirliği sayesinde ambalajdan tekstil endüstrisine kadar birçok alan için sürdürülebilir, bir hammaddedir. Geniş uygulama alanlarının olması PLA’nın işlenebilirliğinden kaynaklanmaktadır. PLA filmler ekstrüzyon film şişirme, ekstrüzyon film dökme yöntemleriyle üretilebilmektedir. PLA rijit bir polimer olduğu için, esnekliği düşüktür ve kopma uzama değerleri genellikle düşüktür ve bu durum PLA esaslı ürünlerin en önemli problemlerinden birisidir. PLA’nın kopma dayanımı ve elastik modül gibi mekanik özellikleri ve filmin kat izi oluşturması elastik ambalaj uygulamalarındaki kullanımını sınırlandırmaktadır. PLA’nın ısıl, morfolojik ve mekanik özelliklerinin modifiye edilmesi için farklı polimerlerle karışımları yapılmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan poli(stiren-b-(etilen-ko-bütilen)-b-stiren) (SEBS), hem elastomerik hem de termoplastik özellikler göstermesi açısından önemli bir polimerdir.  Stiren ve etilen bütilen bloklarından oluşan blok kopolimer yapısındaki SEBS, yüksek rezilyans değerlerine ve yüksek kopma uzamasına sahiptir.  Bu çalışmada, PLA’nın özelliklerinin değiştirilmesi amacıyla SEBS polimeri ile yapılan karışım çalışmaları derleme şeklinde sunulmuştur. 

 

1.Poli(laktik asit) 

Poli(laktik asit) (PLA) petrol bazlı plastiklerin yerini alabilecek sürdürülebilir kaynaklardan üretilen biyobozunur ve lineer alifatik termoplastik polyester bir polimerdir. PLA mısır, patates ve buğday gibi doğal kaynakların fermentasyonu sonucu elde edilen laktik asitten üretilmektedir [1–4]. Plastiklerin kullanım alanlarının belirlenmesinde etkin rol oynayan başlıca faktörler mekanik özellikler, termal özellikler, bariyer özellikleri ve görsel özellikleridir [5, 6]. Plastik ekstrüzyon, enjeksiyonlu kalıplama, şişirme ve termoform gibi yöntemler ile kolay işlenebilme özelliğine sahip olan PLA, iyi optik, fiziksel, mekanik ve bariyer özelliklerine sahiptir. PLA gerek mekanik özelliklerinin korunması gerek ise morfolojik yapısının bozulmaması için ısıyla şekillendirme işlemleri sırasında hidroliz sonucu molekül ağırlığının azalmaması için yapısındaki nem içeriği ağırlıkça %0.025’e kadar kurutulmalıdır. Ekstrüzyon proseslerinde polietilen teraftalat için kullanılan genel amaçlı L/D değeri 24-30 ve sıkıştırma oranı 2-3 olan vida kullanılmaktadır. Ekstrüzyon kovanı, ideal eriyik viskozitesine ulaşmak için genellikle 200-210 oC’ye ısıtılmaktadır. Enjeksiyonlu kalıplama prosesinde kristalitenin etkilenmemesi ve kalıp boşluğunun daha iyi doldurulması için kalıp sıcaklığı 25-30 oC’den daha az olmamalıdır. PLA ile elde edilen ürünler Tg’nin (50-80 oC) oda sıcaklığının (22 oC) üzerinde olmasından dolayı kırılgandır [6]. PLA çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Öncelikle sertlik, şeffaflık ve bariyer özelliklerinden dolayı ambalaj sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Doğada çözünebilir olması, tarım sektöründe malç filmi olarak, yüksek parlaklık özelliğiyle otomotiv ve ev aletlerinde, düşük sürtünme katsayısı ve polarite özelliğiyle boyanabilir ve kaplanabilir yüzey uygulamalarında, insan vücudunda emilebilme özelliğiyle de kontrollü ilaç salınım sistemleri, implant sistemleri, cerrahi sütürler ve protezler için PLA kullanılmaktadır. Bu uygulamaların her birinde hem işleme hem de nihai ürün gereksinimlerine göre farklı grade PLA’lar kullanılmaktadır [7]. 

PLA’dan genel polimer işleme yöntemlerinin hepsi ile nihai ürün elden edilebilmektedir. Enjeksiyon, ekstrüzyon, dökme film ve plaka, lif, termoform, şişirme enjeksiyon ve köpük üretim prosesleri uygulanabilmektedir. Elde edilmek istenen ürün ve kullanılacak üretim yöntemine göre PLA’nın eriyik akış indeksi (MFI), viskozitesi, kristalinitesi ve termal özellikleri belirlenmelidir [8]. Son yıllarda artan çevresel kaygılardan dolayı karbon ayak izi düşük olan ürünlerdeki talep artışı PLA’nın da pazar payını oldukça büyütmüştür. PLA pazarı başlıca dayanıklı tüketim ürünleri ve dayanıksız tüketim ürünleri üzerine kurulmuştur. Dayanıklı tüketim ürünleri raf ömrü üç yıldan fazla olan beyaz eşya parçaları, otomotiv parçaları ve tıbbi cihazlardır. Dayanıksız tüketim ürünleri ise kullan-at ürünler ve tek kullanımlık ambalaj malzemeleridir. Laktik asidin insan vücudunda toksik olmamasından dolayı tıbbi implant uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Oksijen geçirgenliği ile taze ürünlerin için ambalaj olarak kullanılmaktadır. Rijit yapısı sayesinde et ve tavuk ürünleri için tabak olarak kullanılabilmektedir. Diş ve ortopedi alanlarında kullanılan PLA implantları çıkarılmadan vücutta parçalanarak atılmaktadır. Ayrıca kontrollü ilaç salınım sistemlerinde kullanılmaktadır. PLA liflerinin emici olması antibakteriyel mendil olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır.  Doğada çözünebilmesi tarım malç filmi, çöp torbası ve kullan-at servis ürünleri olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır [7] . 

2.Stiren Etilen Bütilen Stiren Blok Kopolimeri

Termoplastik elastomerler (TPE) grubundan olan stirenik blok kopolimerleri çekme mukavemetinin iyi olması ve esneklik ve sürtünme katsayılarının yüksek olması ile ön plana çıkarmaktadır. Stiren (S) ile etilen-bütilenin (EB) anyonik kopolimerizasyonu sonucu triblok kopolimer olan stiren etilen bütilen stiren (SEBS) termoplastik elastomeri oluşmaktadır. Kauçuğumsu faz olan etilen-bütilen ile sert faz olan polistiren yarı kristalin bir yapı oluşturmaktadır. Genellikle stiren içeriği %13 ile 40 arasında değişmektedir. Stiren oranı düşük olan SEBS polimerinde etilen-bütilen sürekli ana fazı, stiren ise kesikli fazı oluşturmaktadır, bu durumda EB fazının özellikleri baskın olmakta, sertliği ve elastik modülü düşük olmaktadır. Göreceli olarak stiren oranı yüksek olan SEBS polimerinde etilen-bütilen ve stirenin ikisi de sürekli bir faz oluşturabilmektedir. Bu durumda sertlik ve elastik modül artmakta renk şeffaflaşarak stirenin özellikleri daha fazla belirgin olmaya başlamaktadır. Farklı S/EB oranlarına sahip kopolimerler üretilerek istenilen optik ve mekanik özelliklere sahip TPE’ler elde edilmiş olmaktadır [9, 10].

3.PLA/SEBS Karışımları

Polimerlerin özelliklerini modifiye etmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi polimer karışımlarının hazırlanmasıdır ve bunun için farklı teknikler kullanılabilmektedir. Eriyik karıştırma en çok kullanılan yöntemdir çünkü büyük ölçekli üretimler yapılabilmektedir. Çözelti karıştırma yöntemi daha küçük miktarlarda laboratuvar çalışmaları veya çözelti halinde kullanılan özel ürünler için kullanılan bir yöntemdir. Aşağıdaki kısımlarda PLA/SEBS karışımları ile ilgili mevcut literatür kısaca verilecektir. Literatürde PLA/SEBS karışımlarına ilişkin farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar üç temel kısımda incelenebilir. PLA/SEBS ikili karışımları, PLA/SEBS-g-MAH karışımları, PLA/SEBS üçlü/çoklu karışımlar:

PLA/SEBS İkili Karışımları

Lima ve arkadaşları yaptıkları çalışmada PLA’yı ağırlıkça % 5, 10, 15, 20 oranında S/EB oranı 30/70 olan SEBS ile ekstrüderde eriyikten karıştırma yöntemi ile karıştırmışlardır. Karakterizasyon için, enjeksiyon kalıplama tekniği ile numuneler hazırlanmıştır. X-ışını difraksiyonu (XRD), diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), çentikli izod darbe testi, viskozite ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) analizleri yapılmıştır. Bu analizlere göre; SEBS ilavesi ile darbe dayanımın arttığı belirtilmiştir. PLA’nın enjeksiyon kalıplama prosesi sırasında kristallenmesinde yaşanan problemleri önlemek için, 90 ˚C’de 2,5 saat ısıl işlem yapılmıştır. Yapılan çalışma sonunda ısıl işlem sonunda PLA’nın kristalinitesinin arttığı fakat PLA/SEBS karışımlarında SEBS’in çekirdeklenme ajanı olarak fonksiyon göstermediği sonucuna varılmıştır. Isıl işlem sonunda SEM analizi ile incelenen yüzey morfolojisinin de değişmediği bildirilmiştir. PLA/SEBS karışımlarının kristallik derecesinde önemli bir artış gözlemlenmiştir. PLA’nın kristallinitesinin SEBS oranı arttıkça azalmasının, SEBS’in çekirdeklendirici fonksiyonundan kaynaklandığından ileri geldiği iddia edilmiştir. Isıl işlem öncesi %5 ve %10’luk SEBS karışımlarının darbe dayanımları, %15 ve %20’lik karışımlara kıyasla daha fazla olduğu görülmektedir. Isıl işlem sonrası darbe dayanımlarındaki artışın sebebi ise etilen bütilen esnek bloklarından, enjeksiyon sırasında oluşan iç gerilimlerin giderilmesinden ve ısıl işlem sonrasında PLA’nın kristalleşmesi olarak belirtilmiştir. %10’dan fazla SEBS içeren karışımlardaki düşüşün sebebinin dağınık SEBS fazlarından kaynaklandığı bildirilmiştir. Mikroskop analizinde faz ayrımı gözlenmiştir. PLA matrisi içerisinde dağılmış SEBS fazları gözlemlenmiştir. SEBS oranı arttıkça faz boyutları da artmıştır. Daha büyük dağınık fazların oluşması, darbe dayanımında düşüşe sebep vermiştir [11].

Tsou ve arkadaşları ağırlıkça %10 ve 30 SEBS (S/EB oranı 29/71) ile PLA/SEBS karışımlarını ekstrüderde hazırlamışlardır. TGA, DSC, SEM, ve mekanik testleri yapılmıştır. SEBS ilavesi ile termal stabilitenin arttığı, PLA’nın kristal yapısının değişmediği, kopma uzamasının arttığı, kopma dayanımının azaldığı belirtilmiştir. SEBS’in termal stabilitesinin PLA’dan daha yüksek olması nedeniyle PLA/SEBS karışımlarında SEBS içeriği arttıkça termal bozunma sıcaklığı da artmıştır. Tg değerinin SEBS içeriği arttıkça yavaşça azalmasının sebebi de SEBS’in daha düşük Tg’ye sahip olmasıdır. Bunların yanında SEBS içeriği arttıkça daha düşük ekzotermik (cold) kristalizasyon gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak da SEBS’in PLA kristallerinin oluşumunu engellemesi olarak verilmiştir [12].

PLA/SEBS-g-MAH Karışımları

Yukarıda verilen çalışmalara ilave olarak karışımların hazırlanmasında maleik anhidritlenmiş SEBS (SEBS-g-MAH) de kullanılmıştır. Buradaki amaç SEBS-PLA arasındaki uyumun, karışabilirliğin artırılmasıdır. Bu çalışmaların çoğunda görülen en önemli eksiklik MAH derecesinin net bir şekilde verilmemesidir. Bu literatürdeki sonuçların sağlıklı bir şekilde karşılaştırılmasını engellemektedir. Bazı çalışmalarda ise hem SEBS hem de SEBS-g-MAH kullanılmış ve iki polimerin etkisi karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalara bakacak olursak;

Sangeetha ve arkadaşları PLA ile ağırlıkça % 5, 10, 15, 20 SEBS ve SEBSg-MAH kullanarak polimer karışımları üretmişlerdir. DSC, TGA, SEM, FTIR ve mekanik analizlerini yapılmıştır. Her iki grupta da kopma dayanımında ve elastik modülde düşme, kopma uzaması ve darbe dayanımında artış gözlenmiştir. Çalışmada, titrasyon metodu kullanılarak graftlanma derecesi 1.87 ve asit numarası 0.14 bulunmuştur. Mekanik özellikleri incelendiğinde karışımlardaki MA-g-SEBS içeriği arttıkça eğilme mukavemeti ve modülü azaldığı görülmüştür. PLA/SEBS karışımlarının uzama yüzdesi saf PLA’ya kıyasla artmıştır. Darbe dayanımı PLA/SEBS ve PLA/MA-g-SEBS karışımlarında artış göstererek PLA’ya tokluk kazandırmıştır. %10-20 MA-g-SEBS eklenen karışımlarda kırılma mekanizması kırılgan sünek kırılmaya geçiş yapmıştır. Bu da PLA ile maleatlanmış SEBS arasında güçlü bir ara yüz yapışması olduğunu belirtmektedir. PLA’nın daha pürüzsüz ve homojen bir kırılma yüzeyi oluşturduğu, karışımında daha pürüzlü ve stres beyazlanmaları içeren bir yüzey görüntüsü elde edilmiştir ve PLA ile SEBS arasında bir faz ayrımının olduğu görülmüştür. Ayrıca matrisden ayrılan elastomerik fazın oluşturduğu kavitasyonlar mevcuttur bu durum da çok iyi karışmayan bir karışım elde edildiğini göstermektedir. Bu sebeple SEBS’in sadece plastikleştirici etkisi olmuştur. MA-g-SEBS ile PLA arasında faz ayrımı görülmemiştir. MA, SEBS’in hem plastikleştirme hem de ıslatma özelliklerini iyileştirmiştir. Böylece mekanik özelliklerinde daha fazla bir artış gözlenmiştir. PLA ile SEBS arasında herhangi bir etkileşim olmamasına rağmen SEBS’in plastikleştirici etkisinden dolayı Tg sıcaklığında azalma gözlenmiştir. MA-g-SEBS karışımlarında ise Tg değerinin biraz daha az azaldığı gözlenmiştir. Bunun sebebi iki bileşen arasındaki uyumluluğun sağlanmasıdır. PLA’nın kristallik oranının SEBS içeriği arttıkça arttığı gözlenmiştir. Bunun sebebinin, SEBS’in serbest hacimi arttırarak PLA moleküllerinin daha fazla yönlenerek kristalleşmesini arttırdığından kaynaklandığı düşünülmüştür. MA-g-SEBS karışımlarında oran arttıkça kristallik oranı azalmıştır. Bu nedenle PLA/MA-g-SEBS karışımlarının darbe mukavemeti artmıştır. Termogravimetrik özellikleri incelendiğinde PLA’nın 347.64 oC, SEBS’in 419.84 oC’de bozunmaya başladığı ve SEBS’in PLA’dan termal olarak daha kararlı olduğu anlaşılmıştır [13].

Oliveros ve ekibinin yaptığı çalışmada, PLA/SEBS karışımlarının karışabilirliğini artırmak için, maleinlenmiş keten tohumu yağı (MLO) kullanılmıştır. Çalışmanın performansını karşılaştırmak için SEBS-g-MAH da diğer grup için kullanılmıştır.  PLA oranı %80 olarak sabitlenmiş SEBS %20, 19, 18, SEBS-g-MAH %1 ve 2 olacak şekilde üretilmiştir. MLO ise phr üzerinden 2.5 ve 5 olacak şekilde ilave edilmiştir. Her iki SEBS’e ait S/EB oranları çalışmada verilmemiştir ve bu önemli bir eksikliktir. SEBS ilavesiyle tokluğun, darbe dayanımın arttığı belirtilmiştir. MLO ilavesi ile darbe dayanımın daha yüksek bir düzeyde arttığı ve kopma uzamasında ciddi bir artışa sebep olduğu belirtilmiştir [14]. 

Saf PLA’nın gerilme modülü ve maksimum gerilme mukavemetinin yüksek olmasının yanı sıra kopma uzamasının düşük olması PLA’yı sert ve kırılgan bir hammadde yapar. Ağırlıkça %20 SEBS eklenerek gerilme modülü ve mukavemetini düşürse de kopmada uzamasında ve darbe dayanımında artışlar gerçekleşmiştir. Az miktardaki bu artışlar yeterli olmadığı için SEBS-g-MA kullanılarak kopmada uzamasından %36’lık bir artış gerçekleşmiştir. PLA/SEBS/MLO karışımı ise saf PLA’ya kıyasla gerilme mukavemetinin düşmesi ve kopmada uzamasındaki yaklaşık 7 kat artışla esnek davranış sergilemiştir. Bunun sebebi, modifiye edilmiş bitkisel yağlar polyester polimerlerde zincir uzatma, dallanma, çapraz bağlanma ve plastikleştirme gibi çeşitli özellikler sağlaması olarak verilmiştir [14].

Ekiz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise PLA/SEBS karışımlarında daha önce incelenmemiş olan düşük S oranına sahip SEBS polimerleri ile çözeltiden dökme yöntemine göre karışım yapılmıştır. Çalışmanın amacı farklı S/EB oranına sahip SEBS polimerlerinin PLA/SEBS karışımlarının morfolojik, yapısal, ısıl ve termal özelliklerine olan etkilerinin incelenmesidir. Çalışmada S/EB oranı 13/87 ve 19/81 olan iki farklı SEBS kullanılmıştır. Morfolojik analizde PLA ile SEBS arasında yapısal, kimyasal farklılıktan dolayı faz ayrımı görülmüştür. Ayrıca SEBS’in S/EB oranındaki farklılıktan kaynaklanan morfolojik farklılıklar görüntülenmiştir. Düşük S oranında silindir şeklindeki kanallar faz ayrımı morfolojisini oluştururken, S oranının artması ile SEBS fazı PLA içinde hem kanal hem de küre şeklinde dağılım göstermiştir. FTIR analizinde PLA/SEBS karışımlarının homojen bir şekilde karıştırıldığı gösterilmiştir. PLA’dan daha yüksek termal stabiliteye sahip olan SEBS polimeri PLA/SEBS karışımlarının ısı dayanımını yükseltse de S/EB oranları birbirine yakın olduğu için çok ciddi bir farklılık gözlenmemiştir. Karışımların mekanik analiz sonuçlarına göre mekanik özellikler hem S/EB hem de PLA/SEBS oranından etkilenmiştir. Stiren oranı daha yüksek olan SEBS polimerinin sert segmentlerin fazla olmasından dolayı kopma dayanımı daha fazla, kopma uzaması ise daha düşük bulunmuştur. Her iki durumda da karışımlardaki SEBS içeriği arttıkça gerilme dayanımları azalmıştır[15, 16]. 

PLA/SEBS üçlü/çoklu karışımları

Hashima ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, ağırlıkça %20 ve 30 SEBS (S/EB oranı 34/66) ile ikili ve üçlü karışımları ekstrüderde hazırlamışlardır. Tensile test, Izod darbe testi, DSC ve TEM analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda SEBS’in darbe dayanımının ve kopma uzamasının arttığı ortaya çıkmıştır. Saf PLA ve SEBS ile yapılan ikili karışımda mekanik özelliklerin arttığı gözlemlenmiştir. Uyumlaştırıcı olarak poli(etilen-ko-glisidil metakrilat) (EGMA) ile yapılan üçlü karışımlarda da artış devam etmiştir. Yapılan tavlama işlemi sırasında polimer zincirleri zarar gördüğü için mekanik özelliklerde kalıplanmış numunelere kıyasla azalma görülmüştür  [17].

4.Sonuç

PLA/SEBS karışımların karıştırma tekniği, PLA ve SEBS polimerlerin eriyik akış indeksleri, viskozite değerleri, morfolojik özellikleri gibi özelliklerin yanında nihai ürünün hazırlanmasında kullanılan teknik de ürünün ısıl, mekanik, optik ve morfolojik özellikler başta olmak üzere birçok özelliğini etkileyebilmektedir. 

Teşekkür

Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından “2021/YL/0013 numaralı proje Poli(laktik asit) Karışımlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu” desteklenmiştir. 

Kaynaklar

1. Nehra R, Maiti SN, Jacob J (2018) Analytical interpretations of static and dynamic mechanical properties of thermoplastic elastomer toughened PLA blends. J Appl Polym Sci 135:. https://doi.org/10.1002/app.45644

2. Ranakoti L, Gangil B, Mishra SK, et al (2022) Critical Review on Polylactic Acid: Properties, Structure, Processing, Biocomposites, and Nanocomposites. Materials 15

3. Singhvi MS, Zinjarde SS, Gokhale D V. (2019) Polylactic acid: synthesis and biomedical applications. J Appl Microbiol 127

4. Ali W, Ali H, Gillani S, et al (2023) Polylactic acid synthesis, biodegradability, conversion to microplastics and toxicity: a review. Environ Chem Lett 21

5. Hassan A, Balakrishnan H, Akbari A (2013) Polylactic acid based blends, composites and nanocomposites. Advanced Structured Materials 18:. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20940-6_11

6. Lim L, Auras R, Rubino M (2008) Progress in Polymer Science Processing technologies for poly ( lactic acid ). Prog Polym Sci 33:. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2008.05.004

7. Jamshidian M, Tehrany EA, Imran M, et al (2010) Poly-Lactic Acid: Production, applications, nanocomposites, and release studies. Compr Rev Food Sci Food Saf 9:552–571. https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2010.00126.x

8. Castro-Aguirre E, Iñiguez-Franco F, Samsudin H, et al (2016) Poly(lactic acid)—Mass production, processing, industrial applications, and end of life. Adv Drug Deliv Rev 107

9. Drobny JG (2014) Handbook of Thermoplastic Elastomers: Second Edition

10. Fakirov S (2006) Handbook of Condensation Thermoplastic Elastomers

11. Lima JCC, Araújo EAG, Agrawal P, Mélo TJA (2019) PLA/SEBS Bioblends: Influence of SEBS Content and of Thermal Treatment on the Impact Strength and Morphology. Macromol Symp 383:1–6. https://doi.org/10.1002/masy.201700072

12. Tsou CH, Kao BJ, Yang MC, et al (2015) Biocompatibility and characterization of polylactic acid/styrene-ethylene-butylenestyrene composites. Biomed Mater Eng 26:S147–S154. https://doi.org/10.3233/BME-151300

13. Sangeetha VH, Varghese TO, Nayak SK (2016) Toughening of Polylactic Acid Using Styrene Ethylene Butylene Styrene: Mechanical, Thermal, and Morphological Studies. Polym Eng Sci 56:669–675

14. Tejada-Oliveros R, Balart R, Ivorra-Martinez J, et al (2021) Improvement of Impact Strength of Polylactide Blends with a Thermoplastic Elastomer Compatibilized with Biobased Maleinized Linseed Oil for Applications in Rigid Packaging. Molecules 26:. https://doi.org/10.3390/molecules26010240

15. Ekiz İ, Cetin MS, Karahan Toprakci HA (2021) Preparation and Characterization of Poly(Lactic Acid) Blends. In: 6. Internatıonal Congress on Engineering and Technology Management

16. Ekiz I, Cetin MS, Toprakci O, Toprakci HAK (2022) Effects of S/EB ratio on some properties of PLA/SEBS blends. Bulletin of Materials Science 45:. https://doi.org/10.1007/s12034-022-02836-9

17. Hashima K, Nishitsuji S, Inoue T (2010) Structure-properties of super-tough PLA alloy with excellent heat resistance. Polymer (Guildf) 51:3934–3939. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2010.06.045

İbrahim EKİZ 1,2, Hatice Aylin KARAHAN TOPRAKÇI 1,2 *

1 Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yalova/Türkiye

2 Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, Yalova/Türkiye 

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı

Reklam Alanı